Sprawozdanie z odbytego stażu

ZAPRASZAM !!!

Temat: roczne sprawozdanie z pracy
" />Jeżeli chodzi o spr. z odbytego awansu to nie można przytoczyć gotowca. Sprawozdanie to opis podejmowanych w czasie awansu działań, a te są bardzo specyficzne bo wynikają z programu rozwoju przedszkola, harmonogramów, koncepcji ogólnej placówki itp. to na tej podstawie planuje się działania w okresie stażu. Najlepiej opisać to, co robiłaś przez okres stażu punkt po punkcie, odnosząc się do wymagań...
Źródło: wychowanieprzedszkolne.pl/forum/viewtopic.php?t=505Temat: pilnie potrzebuje wzór sprawozdania - mianowanie
art. 9c ust. 1 pkt 2, zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego. 3. Ocenę, o której mowa w ust. 2, uwzględnia się przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres całego stażu. Do teczki należy dołączyć obydwa sprawozdania i oceny. Dyrektor dokona całościowej oceny dorobku zawodowego na podstawie oceny z poprzedniego miejsca zatrudnienia oraz na podstawie sprawozdania z PRZ, które mu przeddstawisz. Co pisać? W sprawozadniu należy sie skupić na tym, jak zrealizowałaś zadania ujęte w PRZ i wymagania na nauczyciela mianowanego. Jęśli złozylaś tamto cżastkowe sprawozdanie- mysle, ze wystarczy opisać zadania zrealizowane w czasie następnych dwóch lat....
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5893


Temat: Co umieścić w tecz. staż. ubieg. się o stop. kontraktowego?
" />Witam ponownie Mam małe pytanko: czy w teczce stażysty ubiegającego się na kontraktowego może być jedynie: 1. plan rozwoju nauczyciela stażysty 2. sprawozdanie z realizacji planu rozwoju 3. ocena dorobku ... pominęłam? Zastanawiam się nad tym czy jest też obowiązek dołączenia scenariuszy lekcji odbytych pod okiem opiekuna i arkusza z hospitacji? Prawdę mówiąc wolałabym usłyszeć, że nie muszę tego dołączyć. Mam mało...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6442


Temat: sprawozdanie cząstkowe - do kiedy?
miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego. 2.Trzeba więc przypilnować warunków i termninów określonych wyżej. 3.Ustawodawca nie określa terminów składania sprawozdania tzw. cząstkowego. Skoro jesteś zatrudniona w jednej placówce do 31 sierpnia, a w następnej zaczynasz pracę juz 1 września - przerwy w zatrudnieniu nie będzie. Złożysz sprawozdanie cząstkowe do dyrektora pierwszej placówki np. 31 sierpnia - poczekasz na ocenę dorobku zawodowego za okres stażu (dyrektor ma 21 dni na wydanie oceny dorobku zawodowego za okres stażu, a nie 14 i jednocześnie z dniem 1 września napiszesz do dyrektora nowej placówki prośbę o wyrażenie zgody na kontynuowanie stażu, w której wspomnisz np. że oczekujesz na ocenę cząstkową z poprzedniego miejsca pracy i którą dostarczysz,...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10445


Temat: Teczka na mianowanego-pomocy!
nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także ocenę za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia;
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5765


Temat: Awans dyrektora
" />"Drogie Literki" Piszę w imieniu mojej koleżanki, która od nowego roku szkolnego obejmie stanowisko dyrektora szkoły. Jest w trakcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - 2 lata. Do zakończenia stażu pozostało jej 9 miesięcy. Czy może kontynuować staż? Do kogo, w jakiej formie będzie i kiedy ma skierować sprawozdanie z odbytego stażu. Szukamy w KN ale żaden paragraf nam tego dokładnie nie...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6463


Temat: aneks do planu rozwoju
" />Mimo wszystko nastapiła zmiana miejsca zatrudnienia ">KN Art. 9f. 2. Nauczycielowi kontraktowemu i nauczycielowi mianowanemu, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 2, zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego. 3. Ocenę, o której mowa w ust. 2, uwzględnia się przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres całego stażu. I chociaż to tylko 21 dni - postępowanie egzaminacyjne związane będzie z nową szkołą. To dyrektor z nowej szkoły powinien wystawic ocenę dorobku zawodowego za okres stażu w oparciu o pozytywna ocenę dorobku zawodowego z poprzedniej szkoły. To dyrektor ze szkoły , w której obecnie pracujesz weźmie udział w komisji egzaminacyjnej. W mojej opinii, przy zmianie miejsca pracy-należy dopilnować procedur prawnych. W porzedniej szkole złożyć sprawozdanie i uzyskać pozytywna ocene dorobku zawodowego. W nowej złożyć tę ocenę (jako cząstkową) - nalezy pamietac o terminie 3 miesiecy; napisać aneks dotyczący stażu (tych 21 dni) złożyć sprawozdanie z PRZ (aneksu)...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=4004


Temat: sprawozdanie bez teczki
co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, jeżeli zatrudnienia nie można udokumentować na podstawie świadectw pracy; 3) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji;4) ocenę dorobku zawodowego za okres stażu, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także ocenę za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia; 5) w przypadku nauczyciela mianowanego - dokumentację potwierdzającą spełnianie wymagań określonych w § 8 ust. 2.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6469


Temat: Zmiana placówki w czasie trwania stażu - co z dokumentacja?
którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 2, zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego. Sądzę, że na załatwienie wszystkich formalności masz 3 miesiące -terminy określone w KN i rozporządzeniu o awansie zawodowym. A uściślając w tych 3 miesiacach powinno się zmieścić zapewne złożenie sprawozdania za okres odbytego stażu (do 30 dni po zakończeniu stażu - wprawdzie stażu nie zakończyłaś, ale termin pewnie taki sam), ocena dorobku zawodowego za okres stażu wystawiona przez dyrektora w ciagu 21 dni od złożenia sprawozdania. Nowy PRZ zapewne złozysz w terminie określonym przez dyrektora placówki, w której podejmujesz prace, po dostarczeniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzedniej placówce.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=7905


Temat: Koniec stażu na mianowanego w styczniu 2009 i co dalej?
" />Czy staż skończyłaś w styczniu tego roku? - to ważne!!!! Dokument składasz w roku otrzymania oceny.Pilnuj zaświadczeń ze starej szkoły ( w tym oceny dorobku)...Na komisję powinnaś mieć następujące dokumenty: ... dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia;
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11128


Temat: Prosze niech mi ktoś odpowie !
niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia; WKLEIŁAM CI FRAGMENT ROZPORZADZENIA Z LISTOPADA 2007,...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11306


Temat: Prosze niech mi ktoś odpowie !
" />Musisz mieć dwa zaświadczenia to z poprzedniej i z obecnej placowki: na zaświadczeniu z poprzedniej placowki dyrektor pisze w jakim wymiarze i i czego uczyłaś odbywając tam staż, datę zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego (tę samą datę przepisuje obecny dyrektor), datę otrzymania oceny tzw. cząstkowej za okres stażu w starej szkole i datę zlożenia tam sprawozdania z części odbytego stażu)...przynajmniej tak robi się u nas....ale "co kraj to obyczaj" i najlepiej upewnij się w swoim KO. Obecnemu dyrektorowi dostarczasz sprawozdanie z poprzedniej i obecnej placówki, jako jeden dokument.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11306


Temat: Prosze niech mi ktoś odpowie !
" />Wilenka, napisałam, ze obecnemu dyrektorowi dajesz oba sprawozdania jako jeden dokument czyli piszesz jedno sprawozdanie ze stazu odbytego w poprzedniej i obecnej placowce......co do zaswiadczeń wiekszość kuratoriów ma wzór, na którym obecny dyrektor wpisuje dane z poprzedniej i obecnej szkoły (ale by dyrektor mół to wpisać potrzebujesz zaświadczeń typu:data zatwierdzenia planu, ocena za czastkowa za staż w poprzedniej szkole itd. od dyrektora placówki, w ktorej rozpoczynalaś staż) wtedy na komisje nie są potrzebne dwa druki zaświadczeń...o to zapytaj w swoim KO, w końcu od tego są. Pozdrawiam. wejdź na strone swojego KO...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11306


Temat: egzaminator na dyplomowanego po okresie stażu
" />W maju 2005 roku ukończyłem staż na nauczyciela dyplomowanego i uzyskałem pozytywną opnę dyrektora. W planie rozwoju ująłem zdobycie uprawnień egzaminatora na zewnętrznych egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe, lecz nie mogłem zaplanować wykonywania zdań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, gdyż te w moim przypadku rozpoczęły się dopiero w lipcu, a więc już po zakończeniu mojego stażu. Postępowanie na nauczyciela dyplomowanego odłożyłem, więc na ... nie można umieszczać opisów lub sprawozdań z działań odbytych po zakończeniu stażu. Ja natomiast na różnych szkoleniach dowiadywałem się i to od ekspertów, że ja mam rację co wynika z §9 ust.4 pkt5 Rozporządzenia…(dokumentacja jest przedstawiana w … formie…zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających …wykonanie zadań określonych w §8 ust.2, jeżeli nie wynika to z planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji)....
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6064


Temat: dwa staże i co dalej???
" />witam, właśnie piszę sprawozdanie z odbytego stażu na n. mianowanego. Mam jednak pewien problem. Otóż mój staż odbywałam 2 razy. Pierwszym razem trwał 1 rok i 9m, ale wtedy za późno złożyłam dokumenty do wydziału oświaty i musiałam rozpocząć nowy staż w pełnym wymiarze. Teraz kończę już drugi staż(był przedłuzony o kilka miesięcy ze względu na u. macierzyński i zwolnienia lekarskie) i zastanawiam się nad dwiema sprawami: 1.czy na okres przedłużonego stażu powinnam napisać drugi plan rozwoju 2.czy mogę wykorzystać osiągnięcia z okresu pierwszego stażu(głównie dlatego, że to wtedy miałam największe osiągniecia,...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=8087


Temat: mianowanie
połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia; Tyle.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11352


Temat: Do kiedy sprawozdanie?
" />A nie łatwiej dogadać się z dyrektorem, na kiedy masz mu dostarczyć sprawozdanie, aby mógł ci wystawić ocenę najpóźniej na koniec sieprnia? Teoretycznie możesz oddać sprawozdanie już po zakończeniu zajęć bo zacznie ci się urlop wypoczynkowy. Ale nadal jesteś zatrudniona do końca sierpnia, wtedy zakończysz staż w tej placówce, więc zdrowy rozsądek nakazuje zapytać dyrektora, na koniec sierpnia nie składaj, bo ... trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 2, zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego. Rozp.: § 3. 2. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, projekt planu rozwoju zawodowego załącza do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły. 3. Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=8906


Temat: mianowanie 2009
niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia; 1.Wniosek o podjęcie postepowania kwalifikacyjnego 2.Zaświadzcenie dyrektora jw. Na egzamin zabierasz ze sobą wiedzę: zaprezetujesz swój dorobek zawodowy za okres stazu oraz umiejętność odpowiadania na zadane pytania (np. przerób sobie pytania na mianowanie).
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11386


Temat: Teczka stażysty
obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia. i tyle. Chyba, ze dyrektor zechce, by nauczyciel dołączył do sprawozdania z PRZ inne dokumenty, ale to na wyraźne życzenie dyrektora (tego nie regulują zadne przepisy).
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11341


Temat: Wykonywanie działań na rzecz....
" />Witam, mam do was pytanie... Właśnie piszę sprawozdanie z odbytego stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. W punkcji 4 c planowałam umieścić ukończone studia podyplomowe z wiedzy o społeczeństwie. Ostatnio jednak słyszałam że to mogą byc jedynie studia które zostały ukończone w czasie trwania stażu , czyli po mianowaniu. Moja podyplomówkę ukończyłam w roku w którym przystepowałam do mianowania. .... i co...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5912


Temat: Sprawozdanie z odbytego stażu
" />Ile czasu jest na złożenie do dyrekcji sprawozdania z odbytego stażu?
Źródło: forumnauczycieli.info/viewtopic.php?t=50


Temat: dyplomowany na dwie szkoły
" />Sprawozdanie końcowe składasz z PRZ z całego stażu odbytego w obydwu placówkach.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10380


Temat: nauczuciel stazysta.
(w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia). Nauczyciel stażysta przygotowuje sie do rozmowy...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10393